WD-40 Specialist TROCKEN PTFE
 

WD-40
WD-40 Specialist TROCKEN PTFE

400 ml Puszka
65,06 zł

162,65 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist TROCKEN PTFE

Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ jest doskonałym uzupełnieniem znanego na całym świecie wielofunkcyjnego preparatu WD-40. Produkty są przeznaczone do specjalnych zastosowań w zakresie konserwacji, naprawy i pielęgnacji. Znajdują swoje zastosowanie, gdy potrzebne są specjalne właściwości - jak np. zgodność materiałowa, smarowanie na sucho, czy też odporność na działanie ciśnienia i temperatury.
Bardzo skuteczna w działaniu i niezawodna, jak można było oczekiwać od firmy WD-40.
Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ również posiada praktyczną głowicę do punktowego bądź powierzchniowego rozpylania.


  • ZMNIEJSZA TARCIE I ZUŻYCIE
  • SZYBKOSCHNĄCY, WYSOKA ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE TEMPERATUR
  • PRZEZNACZONY DO METALI TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Spray zawiera środek smarny z politetrofluoroetylenem, który zapewnia lepsze właściwości smarowania również w wysokich temperaturach oraz wysokim ciśnieniu. Pozostający jasny schnący film nie przyciąga kurzu, brudu i oleju. Poza tym jest doskonałym środkiem smarującym oraz antyadhezyjnym.
Produkt może być stosowany do metalu, tworzyw sztucznych lub szkła i wytrzymuje temperatury między -20°C do +250°C.


OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Wkrętarko-wiertarki, narzędzia elektryczne i wyposażenie elektryczne, prowadnice do drzwi i okien, zamki i zamknięcia, przenośniki, wałki, łańcuchy i kable, zawiasy, tworzywa termoplastyczne, wytłaczarki do metalu.


SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Stosować bezpośrednio do smarowania i ochrony powierzchni. Wysycha w przeciągu kilku sekund.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486408
49394
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227493940

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę