WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY
 

WD-40
WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY

400 ml Spray
60,57 zł

151,42 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY

Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ jest doskonałym uzupełnieniem znanego na całym świecie wielofunkcyjnego preparatu WD-40. Produkty są przeznaczone do specjalnych zastosowań w zakresie konserwacji, naprawy i pielęgnacji. Znajdują swoje zastosowanie, gdy potrzebne są specjalne właściwości - jak np. zgodność materiałowa, smarowanie na sucho, czy też odporność na działanie ciśnienia i temperatury.
Bardzo skuteczna w działaniu i niezawodna, jak można było oczekiwać od firmy WD-40.
Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ również posiada praktyczną głowicę do punktowego bądź powierzchniowego rozpylania.


  • SZYBKO DZIAŁAJĄCY I NIEPRZEWODZĄCY
  • SZYBKO WNIKA, NIE POZOSTAWIAJĄC ŚLADÓW
  • PRZEZNACZONY DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KONTAKTÓW, TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

Spray usuwa olej, brud, pozostałości odtleniaczy (topników) i utleniaczy z delikatnie skonstruowanych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przenika również do trudno dostępnych miejsc i szybko wysycha, nie pozostawiając śladów.
Produkt może być stosowany do urządzeń elektrycznych, kontaktów, tworzyw sztucznych i gumy.


OBSZARY ZASTOSOWANIA:
Elektromontaż, platyna, układy kierownicze, drukarki i kopiarki, włączniki, instrumenty precyzyjne (Uwaga: W przypadku stosowania na instrumentach precyzyjnych należy uprzednio skonsultować się z producentem)


SPOSÓB UŻYCIA:
Odstawić urządzenie i schłodzić gorące powierzchnie. Wyjąć z urzadzenia wszystkie wtyczki, aby zapobiec dopływowi prądu. Przed użyciem wstrząsnąć puszkę. Nanosić preparat bezpośrednio na powierzchnię zachowując odstęp od 15 do 20 cm, aby usunąć pozostałości, które mogłyby przeszkadzać gniazdku elektrycznemu. Pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem urządzenia.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486406
49368
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227493681

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę