WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER
 

WD-40
WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER

400 ml Spray
67,66 zł

169,15 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER

Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ jest doskonałym uzupełnieniem znanego na całym świecie wielofunkcyjnego preparatu WD-40. Produkty są przeznaczone do specjalnych zastosowań w zakresie konserwacji, naprawy i pielęgnacji. Znajdują swoje zastosowanie, gdy potrzebne są specjalne właściwości - jak np. zgodność materiałowa, smarowanie na sucho, czy też odporność na działanie ciśnienia i temperatury.
Bardzo skuteczna w działaniu i niezawodna, jak można było oczekiwać od firmy WD-40.
Nowa seria produktów WD-40 Specialist™ również posiada praktyczną głowicę do punktowego bądź powierzchniowego rozpylania.


  • SZYBKO WNIKA W ZARDZEWIAŁE I SKORODOWANE CZĘŚCI
  • ROZPUSZCZA MOCNO ZATARTE POŁĄCZENIA
  • PRZEZNACZONY DO METALI, STOPÓW, GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH


Silny i szybkodziałający rozpuszczalnik wnika i oddziela silnie osadzone części odprowadzając przy tym wodę chroniąc przed dalszą korozją.
Może być stosowany do metalu, stopów, gumy, plastiku i większości lakierów i wytrzymuje temperatury między -20°C i +90°C.


OBSZARY ZASTOSOWANIA:
Nakrętki, zamki, bolce, łańcuchy, łożyska, zamknięcia, wielokrążki, rury, przenośniki, wałki, narzędzia, okucia.


SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Spryskać obficie zardzewiałe połączenia i pozostawić do działania na kilka minut. W zależności od potrzeby należy powtórzyć proces.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486405
49348
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 5032227493483

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę