LIQUI MOLY

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych na obrabianym przedmiocie i palniku bez osłabienia spawu. Spray do ochrony spawów został zaprojektowany według najnowocześniejszego stanu techniki. Zwiększa on żywotność dysz spawalniczych i wewnętrznych komponentów palnika. Nie zawiera silikonu i freonu.

Zastosowanie:

Do wszystkich prac spawalniczych na stali, aluminium i stali szlachetnej z wykorzystaniem gazu osłonowego.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814860
4086
EAN/GTIN 4100420040863

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę