WARTUNGS-SPRAY WEISS
 

LIQUI MOLY
WARTUNGS-SPRAY WEISS

250 ml Puszka
69,64 zł

278,56 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WARTUNGS-SPRAY WEISS

Spray konserwujący to dobrze przylegający, wodoodporny, biały, wysokowydajny środek smarujący. Najbardziej odpowiedni do smarowania wszystkich elementów ruchomych. Doskonale przylega, zapewnia niezawodną ochronę przed korozją i starzeniem. Gwarantuje długotrwałą smarowność. Można zastosować wszędzie tam, gdzie ze względu na "czystość" nie można użyć innych tradycyjnych środków smarujących. Wykazuje świetne właściwości smarne w wysokich i niskich temperaturach.

 

 

Zastosowanie:

 

Do smarowania elementów ruchomych, takich jak: wałki, zawiasy, przeguby, śruby, linki Bowdena, prowadnice, łańcuchy, sprężyny i inne.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS09: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485014
3075
EAN/GTIN 4100420030758

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę