REIFEN-REPARATUR-SPRAY
 

LIQUI MOLY
REIFEN-REPARATUR-SPRAY

400 ml Spray
85,47 zł

213,68 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

REIFEN-REPARATUR-SPRAY

Uszczelnia przebite opony i pompuje je na nowo. Przeznaczony do wszystkich typów opon z i bez dętki. Nie stosować przy rozerwanej dętce, gdy opona ześlizgnęła się z felgi lub gdy jej płaszcz uległ zarysowaniu. Późniejsza naprawa opony jest możliwa.

Zastosowanie:

Do pierwszej pomocy przy złapaniu gumy do wszystkich popularnych rozmiarów opon do samochodów osobowych i kombi.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H362: Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P263: Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814865
3343
EAN/GTIN 4100420033438

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę