KETTENSPRAY
 

LIQUI MOLY
KETTENSPRAY

400 ml Spray
73,95 zł

184,88 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

KETTENSPRAY

Dzięki swojej formie i zdolności pełzania spray do łańcuchów dociera do wszystkich miejsc, które potrzebują smarowania. Po ulotnieniu się rozpuszczalnika pozostaje ekstremalnie trwała warstwa graniczna, która nie odrywa się nawet podczas bardzo dużej prędkości łańcucha. Test "Motorrad": właściwości techniczne: bardzo dobry. Odporny na zimną i gorącą wodę z otoczenia, odpowiedni do łańcuchów O-ring. Zmniejsza tarcie i zużycie, zapobiega wydłużeniu łańcucha w motocyklach o bardzo dużej mocy.

 

 

Zastosowanie:

 

Przeznaczony zarówno do pierwszego, jak i kolejnych smarowań obciążonych łańcuchów. Szczególnie przeznaczony do łańcuchów pracujących w kurzu, brudzie i narażonych na korozję. Dzięki ekstremalnie dobrej przyczepności, nadaje się do zastosowania w łańcuchach silnie obciążonych i pracujących z dużą prędkością.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814866
3579
Field of operation Maszyny leśne
Motocykl
Quad/ATV
EAN/GTIN 4100420035791

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę