KERAMIK-ROSTLÖSER MIT KÄLTESCHOCK
 

LIQUI MOLY
KERAMIK-ROSTLÖSER MIT KÄLTESCHOCK

300 ml Spray
42,20 zł

140,67 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

KERAMIK-ROSTLÖSER MIT KÄLTESCHOCK

Zaawansowany technologicznie odrdzewiacz, posiadający innowacyjne cechy. Nadzwyczajne właściwości penetracyjne oraz działanie smarujące cząstek ceramicznych usuwają silnie zardzewiałe części. Proces usuwania jest wspierany i przyspieszany dzięki działaniu zimna, które dodatkowo kurczy metalowe części.

Zastosowanie:

Do usuwania silnie zardzewiałych i skorodowanych metalowych części, jak śruby, bolce i inne ruchome komponenty.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS09: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814871
1641
EAN/GTIN 4100420016417

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę