KERAMIK-PASTE
 

LIQUI MOLY
KERAMIK-PASTE

400 ml Puszka
95,93 zł

239,83 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

KERAMIK-PASTE

Półsyntetyczna, biała pasta do stosowania w wysokich temperaturach. Zapobiega przypaleniom, spawaniu na zimno, rdzewieniu oraz poślizgowi wstecznemu. Nie zawiera metalu. Dobra ochrona przed zużyciem i korozją. Odporny na działanie zimnej i gorącej wody, a także na kwasy i zasady.

Temperatura pracy wynosi od 40°C do 1400°C.

Zastosowanie:

Do smarowania bardzo obciążonych gładkich powierzchni każdego rodzaju. Szczególnie przy osiąganiu niskich prędkości i ruchów oscylujących. Do oddzielania komponentów absorbujących temperaturę. Ochrona przed korozją śrub, kołków, bolców, kołnierzy, wałów oraz pasowań.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814884
3419
EAN/GTIN 4100420034190

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę