HAFTSCHMIER-SPRAY
 

LIQUI MOLY
HAFTSCHMIER-SPRAY

400 ml Spray
80,25 zł

200,62 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

HAFTSCHMIER-SPRAY

Ten stabilny temperaturowo, przylepny i rozpryskujący się wysokowydajny środek smarny wskazuje na szereg doskonałych właściwości. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje bardzo silny i miękki film smarny. Dobra ochrona przed korozją, odporny na gorącą i zimną wodę. Osiąga najwyższą wydajność tylko przy jego zastosowaniu w czystej postaci. Posiada długotrwałe działanie. Dobre właściwości penetracyjne.

Zastosowanie:

Przeznaczony do tłumienia hałasów oraz do ochrony przed korozją tarcz hamulcowych. Do profilaktycznego okresowego smarowania elementów składowych w samochodach osobowych jak zawiasy, zespół drążków, dźwignie sterujące, zatrzaski do drzwi samochodowych. itd.                                 

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14814862
4084
EAN/GTIN 4100420040849

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę