BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-SPRAY
 

LIQUI MOLY
BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-SPRAY

400 ml Spray
82,53 zł

206,33 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-SPRAY

Specjalny smar syntetyczny do układów hamulcowych. Bardzo aktywny, odporny na działanie soli drogowej oraz na pluśnięcia wody. Zapobiega i usuwa piskliwe odgłosy hamulców, które występują między tłokowymi zaciskami hamulca lub powłokami a okładziną. Zapewnia funkcjonowanie całego hamulca, a także mocne przyspawanie felgi do piasty koła. Zakres temperatury pracy: od 40°C do +1200°C.

Zastosowanie:

Do hamulców znajdujących się na okładzinach hamulców tarczowych, bolców, sztyftów, a także powłok w hamulcach bębnowych. Pasta służąca do rozdzielania pierścieni centrujących w alufeldze, połączeń między felgą i piastą koła, a także do innych połączeń wtykowych i śrubowych.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS05: GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485029
3079
EAN/GTIN 4100420030796

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę