OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose
 

Fertan
OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

1 l Butelka
37,59 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….Numer użytkowy 15435165
25201
EAN/GTIN 4027092252014

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę