Rostkonverter

FERTAN
Rostkonverter

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   108,10 zł po Litr
108,10 zł
5 l Kanister   101,76 zł po Litr
508,79 zł

Szczegóły produktu

Rostkonverter

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287626
15435159
22601
22830
EAN/GTIN 4027092228309
4027092226015

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę