Silikonspray

CARAMBA
Silikonspray

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Spray   92,56 zł po Litr
46,28 zł
300 ml Puszka   161,93 zł po Litr
48,58 zł

Szczegóły produktu

Silikonspray

Caramba spray silikonowy o pojemności 500 ml

Spray silikonowy o wysokiej wydajności

Wielofunkcyjny smar do pielęgnacji metalu, tworzyw sztucznych i gumy

  • produkt dopuszczony do przemysłu przetwórstwa spożywczego  ( posiada certyfikat NSF )
  • smaruje i pielęgnuje
  • jest odporny na temperatury od -30°C do 200°C
  • jest bezbarwny, praktycznie bezzapachowy, nie powoduje powstawania plam
  • wysoka wodoodporność zapobiega niepożądanemu zlodowaceniu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015027
15017258
6103051
619902
EAN/GTIN 4009076103055

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę