Caramba Ölfleckentferner
 

CARAMBA
Caramba Ölfleckentferner

1 000 ml Butelka
65,75 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Caramba Ölfleckentferner

Wywabiacz plam olejowych - przeciwko starym i świeżym plamom olejowym

Skuteczny pomocnik w walce przeciwko
starym i świeżym plamom olejowym

Skuteczny pomocnik w walce przeciwko starym i świeżym plamom olejowym. Wywabiacz plam olejowych zwalcza plamy olejowe na wszystkich chłonnych i niechłonnych podłożach: na naturalnym kamieniu i betonie, glinie i betonie pumeksowym, jastrychu, klinkierze i ceramice, dywanach i podłogowych okładzinach tekstylnych. Posiada dobrą siłę przylegania, również na mocno pochyłych powierzchniach. Wywabiacz plam olejowych firmy Caramba nadaje się do usuwania plam po oleju smarowym, silnikowym oraz przekładniowym, a także oleju opałowym i napędowym. Ważne: Nie stosować na bituminie, asfalcie i łupku.

  • Usuwa plamy olejowe każdego rodzaju
  • Wnika głęboko w podłoże
  • Wywabia również stare plamy

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015024
606811
EAN/GTIN 4009076068118

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę