Magic Wonder Glanz-Veredelung
 

CARAMBA
Magic Wonder Glanz-Veredelung

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Magic Wonder Glanz-Veredelung

Caramba Magic Wonder uszlachetnienie połysku pojemność 400 ml

Magic Wonder uszlachetnienie połysku


Czyszczenie i wykończenie powierzchni gładkich


czyści, chroni, uszlachetnia

idealny do gładkich powierzchni

do stosowania na powierzchniach lakierowanych, chromowanych, tworzywie sztucznym, itp.

podczas jednego procesu roboczego czyści, pielęgnuje i zabezpiecza gładkie powierzchnie bez wstępnego czyszczenia

oferuje optymalne wykończenie na wysoki połysk i wielomiesięczną ochronę

zawiera silikon
Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15017238
6311161
EAN/GTIN 4009076311160

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę