Injektoren-Speziallöser
 

CARAMBA
Injektoren-Speziallöser

500 ml Spray
87,12 zł

174,24 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Injektoren-Speziallöser

Preparat do demontażu wtrysków o pojemności 500ml

Preparat do demontażu wtrysków EDI

  • poczwórne działanie
  • specjalny skład substancji czynnej wytwarza szok temperaturowy do ponad -30 °C
  • na skutek ekstremalnego ochłodzenia powstają mikroskopijne pęknięcia na pierścieniu uszczelniającym wtryskiwacza, dzięki czemu substancja czynna wnika szybciej i głębiej w strukturę rdzy


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015041
6610050
EAN/GTIN 4009076610058

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę