Haftschmierstoff
 

CARAMBA
Haftschmierstoff

500 ml Spray
53,70 zł

107,40 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Haftschmierstoff

Smar o wysokiej przyczepności

Smar o wysokiej przyczepności i doskonałych właściwościach smarnych.

  • smar o bardzo dobrej przyczepności do elementów narażonych na wysokie ciśnienia, uderzenia, itp. (wartość VKA: 1.800N)
  • eliminuje skrzypienie i piszczenie
  • charakteryzuje się znakomitymi właściwościami migracji i przenikania
  • znakomita ochrona przed korozją

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015033
64190501
EAN/GTIN 4009076419057

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę