Bremsenreiniger Intensiv

CARAMBA
Bremsenreiniger Intensiv

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Spray   73,02 zł po Litr
36,51 zł
5 l Kanister   21,69 zł po Litr
108,43 zł

Szczegóły produktu

Bremsenreiniger Intensiv

Intensywny bezacetonowy środek czyszczący do hamulców

Czyste hamulce to gwarancja bezpiecznego hamowania

 

Szybkie i skuteczne hamowanie może mieć w niektórych momentach kluczowe znaczenie. Ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego, hamulce muszą być w doskonałym stanie. W celu utrzymania hamowania na najwyższym poziomie, należy dbać o czystość części funkcjonalnych. Stosując środek Caramba masz pewność, że hamulce Twoich klientów będą czyste, a poziom bezpieczeństwa znacząco wzrośnie. Podczas czyszczenia tak ważnych elementów pojazdów zaufaj solidnemu partnerowi jakim jest produkt marki Caramba, już od ponad stu lat zapewnia on idealną konserwację, pielęgnację i znakomite właściwości czyszczące.

Zalety środka czyszczącego do hamulców marki Caramba:

  • czyści i odtłuszcza
  • do hamulców tarczowych i bębnowych, sprzęgłai silników
  • zapobiega powstawaniu złogów
  • wolne odCFC, acetonu, butanolu i octanu etylu
  • nie narusza gumy, platiku i lakieru


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15015020
15015021
6026091
6026381
EAN/GTIN 4009076026095
4009076026385

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę