WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray

400 ml Spray
56,65 zł

141,62 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist Motorbike Silikonsglanzspray

OPIS PRODUKTU:
Bezbarwny połyskujący spray z płynnym silikonem zapewniający lekką politurę, aby rozjaśnić powierzchnie motocykla jedwabistym połyskiem. Może być również stosowany jako lekki środek smarny do części metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego oraz gumy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:
  • lśniący połysk.
  • Zmniejsza tarcie.
  • Pomaga zapobiegać powstawaniu rys/ przedwczesnemu starzeniu się gumowych części.
  • Działa natychmiast.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Produkt został stworzony do stosowania na powierzchnie wykonane z metalu, węgla, tworzywa sztucznego oraz gumy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanosić na powierzchnię zachowując odstęp 10-20 cm a następnie wysuszyć ją wilgotną ściereczką. Aby uniknąć strat przy rozpylaniu, produkt można nanieść bezpośrednio na ściereczkę. Polerowanie nie jest wymagane.

NIE STOSOWAĆ:
  • Na powierzchniach, w których zwiększona gładkość mogłaby spowodować niebezpieczeństwo, np. kierownice, pedały, gumowe maty itd.
  • Na szkło lub przeźroczyste części wykonane z tworzywa sztucznego, na których mogłyby powstawać smugi.
  • Na powierzchniach, które będą polakierowane.

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Wygląd:                                               Bezbarwna ciecz

Zapach:                                               Owocowy

Współczynnik pH:                                  Nie dotyczy

Waga [podstawowa]:                             0,788 - 0,808

Lepkość:                                              Rozrzedzony

Palność w stanie dostawy:                     Łatwopalny, temperatura zapłonu poniżej -20°C

Skład w stanie dostawy:                       Roztwór złożony z płynnego silikonu i syntetycznego środka zapachowego w

                                                          rozpuszczalnikach wodorowęglanowych z gazem wytłaczającym na bazie

                                                          butanu/izobutanu/propanu

Temperatura użytkowania:                    Do stosowania w temperaturze pokojowej

Dostępna pojemność:                           Spray o pojemności 400 ml

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486416
56021
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227560215

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę