WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray

400 ml Spray
62,77 zł

156,92 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray

OPIS PRODUKTU:

Bezbarwny, syntetyczny środek smarny z silnymi cechami spoistości, stworzony specjalnie do łańcuchów, które są przeznaczone do wysokich momentów obrotowych (jak np. łańcuchy motocyklowe). Formuła ma początkowo niską lepkość, dzięki czemu środek smarny dociera bezpośrednio do ogniwa łańcucha, zanim zgęstnieje. Powstająca przez to spoistość zmniejsza ślizganie się smaru.

CECHY I WŁAŚCIWOŚCI

  • Długo utrzymujące się smarowanie
  • Syntetyczny.
  • Zawiera dodatki chroniące przed wysokim ciśnieniem i nadmiernym zużyciem dla zwiększonej nośności.
  • Wnika i gęstnieje
  • Odporny na ślizganie się.
  • Precyzyjna głowica rozpylacza minimalizuje zużycie produktu.
  • Zmniejsza przedostawanie się wody.
  • Kompatybilny z łańcuchami pierścieniowymi w kształcie litery O, X i Z.
  • Przeznaczony do stosowania szczególnie w suchych warunkach.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Stworzony w szczególności do stosowania w łańcuchach motorowych, może być również stosowany we wszystkich innych ruchomych metalowych częściach, aby poprawić smarowanie i zapobiegać uszkodzeniom i zatarciom.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Dobrze wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Trzymać puszkę pionowo i rozpylić bezpośrednio na łańcuch. Odczekać kilka minut, aby środek smarny mógł wniknąć i zgęstnieć.

NIE STOSOWAĆ:
Brak wyraźnych przeciwwskazań

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Wygląd:                                              Bezbarwna, przylegająca ciecz

Zapach:                                              Charakterystyczny

Współczynnik pH:                                Nie dotyczy

Specyficzna waga:                               ok. 0,78 przy 20°C

Palność w stanie dostawy:                    Łatwopalny, temperatura zapłonu poniżej -20°C

Skład w stanie dostawy:                       Roztwór składający się z syntetycznego środka smarnego, modyfikatora

                                                          lepkości, dodatków chroniących przed zużyciem i odpornych na wysokie

                                                          ciśnienie w formie rozpuszczalnika węglowodorowego z gazem wytłaczającym

                                                          Butan/Izobutan/Propan.

Temperatura użytkowania:                   Do stosowania w temperaturze pokojowej.

Dostępna pojemność:                          Spray o pojemności 400 ml.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486414
56786
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227567863

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę