WD-40 Specialist Motorbike Kettenreiniger
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Kettenreiniger

400 ml Spray
55,07 zł

137,67 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist Motorbike Kettenreiniger

OPIS PRODUKTU:
Rozpuszczalny w wodzie środek czyszczący, stworzony do usuwania świeżo osadzonych, utlenionych lub starych plam po smarze i oleju, szczególnie w łańcuchach motocyklowych.
Niektóre resztki produktów dają się łatwo usunąć przez spłukanie zimną wodą.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:
  • Przeznaczony do namaczania i usuwania wszystkich plam ze smarów i olejów.
  • Szybkie i łatwe czyszczenie

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Do stosowania na metalicznych powierzchniach oraz w większości tworzyw termoutwardzalnych oraz do wszystkich zastosowań o charakterze technicznym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Umieścić pod gniazdem tacę ociekową. Obficie spryskać środkiem czyszczący przeznaczoną do naprawy powierzchnię i pozostawić do działania do 5 minut. Nadmiar brudnej cieczy pozostawić do ocieknięcia do tacki. Za pomocą szczotki możesz usunąć uporczywe zanieczyszczenia. Spłukać zanieczyszczenie z wodą i osuszyć powierzchnię za pomocą szmatki lub ściereczki do kurzu. Pracować zawsze w obszarach z dobrą wentylacją, aby uniknąć wdychania oparów.

NIE STOSOWAĆ
  • Na obudowach, w których warstwy mogłyby ulec uszkodzeniu.
  • Na częściach wykonanych z tworzywa sztucznego lub na miękkich tworzywach sztucznych wykonanych z gumy, bez uprzedniego sprawdzenia w niewidocznym miejscu zgodności materiałowej.

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Wygląd                                            Jasna, biaława chmura aerozolu

Zapach                                            Charakterystyczny

Współczynnik pH                               Nie dotyczy, nie zawiera wody

Waga                                               0,768 - 0,778 [Podstawowe składniki]

Palność                                            Wysoce łatwopalny, temperatura zapłonu wynosi poniżej -20°C 0,5

Nielotne komponenty w % m/m          1,5

Substancje czynne w % m/m             70 - 80

Opis składu                                       Roztwór składający się z acyklicznych wodorowęglanów

                                                       acyklicznego alkoholu, niejonizowanego sufaktantu i gazu wytłaczającego w

                                                       formie dwutlenku węgla

Temperatura użytkowania                  Do stosowania w temperaturze pokojowej

Dostępna pojemność                         Spray o pojemności 400 ml

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486413
56798
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227001909

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę