WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

500 ml Spray
57,48 zł

114,96 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

OPIS PRODUKTU:
Szybkoschnący, bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika, stworzony do usuwania tłustych plam, pyłu hamulcowego i olejów z hamulców i innych części motocyklowych.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:
 • Wysokociśnieniowe urządzenie w sprayu służące do dokładnego nanoszenia w trudno dostępnych miejscach.
 • Wentyl obracający się o 360° umożliwia używanie puszki w każdej pozycji w skomplikowanych obszarach zastosowania.
 • Szybkie i skuteczne czyszczenie dzięki sprayowi z wysokim wskaźnikiem przepływu.
 • Nie pozostawia śladów.
 • Usuwa wszystkie typowe dla motocykli plamy od smarów i olejów.
 • Usuwa osady w postaci pyłu z hamulców i przekładni.
 • Przeciwdziała piszczeniu hamulców.
 • Przeciwdziała poślizgowi przekładni przez zabrudzone elementy.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
Do wszystkich części funkcyjnych w systemach hamulcowych i przekładni łącznie z zaciskami, tarczami hamulcowymi oraz tarczami sprzęgłowymi itd.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Umieścić pod gniazdem tacę ociekową. Obficie spryskać środek czyszczący na przeznaczoną do naprawy powierzchnię i pozostawić do momentu, aż brudna ciecz ścieknie do tacki. Za pomocą szczotki możesz usunąć uporczywe zanieczyszczenia. Nadmiar resztek należy usunąć wilgotną, chłonnym ręcznikiem. Po czyszczeniu sprawdzaj zawsze działanie hamulca. Przy stosowaniu na tworzywach sztucznych lub lakierowanych powierzchniach, przed naniesieniem preparatu sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność materiału.

NIE STOSOWAĆ:

 • Na lakierowanych powierzchniach, w których mogą zostać uszkodzone warstwy.
 • Na częściach wykonanych z tworzywa sztucznego lub gumy.
 • Na gorących powierzchniach.

DANE TECHNICZNE:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Wygląd:                                                  Jasna, bezbarwna ciecz

Zapach:                                                  Charakterystyczny

Współczynnik pH:                                     Nie dotyczy, środek jest niewodnisty

Specyficzna waga:                                   ok. 0,710 przy 20°C

Lepkość:                                                 Rozwodniona, lekko płynna ciecz. Bardzo stabilna

Udział nielotnych komponentów w % m/m: 100

Aktywna zawartość w % m/m w stanie dostawy: > 90

Palność w stanie dostawy:                         Wysoce łatwopalny, punkt zapłonu poniżej -20°C

Skład w stanie dostawy:                            Roztwór z nafty [Benzyna],
             
                                                               łatwo poddaje się działaniu wodoru, a także izopropanolu z gazem
                                                   
                                                               wytłaczającym w postaci dwutlenku węgla.

Temperatura użytkowania:                        To stosowania w temperaturze pokojowej.

Dostępna pojemność:                               Spray o pojemności 500 ml

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.
P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14486412
56061
Field of operation Motocykl
EAN/GTIN 5032227560611

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę