Motorcycle Coolant
 

CASTROL
Motorcycle Coolant

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Motorcycle Coolant

Motorcycle Coolant – gotowy do użycia płyn chłodniczy (na bazie glikolu etylenowego) o odpowiednio dobranej formule, spełniającej wymagania motocykli i skuterów chłodzonych wodą.

Formuła dobrana pod kątem ochrony przed korozją do -25°C.

Cechy:

  • Ulepszona ochrona chłodnicy.

  • Seria Grand Prix

  • Do wszystkich motocykli chłodzonych wodą. Nie stosować do silników ze stopów magnezu.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15270662
154D1C
Field of operation Motocykl
Quad/ATV
Skuter
EAN/GTIN 8005707903700

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę