VALVOLINE

1 l Puszka
69,33 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Numer użytkowy 15233273
VE58024
Field of operation Samochód osobowy
Release FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925
SAE J 1704
Characteristics Syntetyczny
EAN/GTIN 8710941580241

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę