VAICO

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

0,5 l Puszka   100,12 zł po Litr
50,06 zł
5 l Puszka   31,63 zł po Litr
158,14 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.Numer użytkowy 10122744
10127350
V60-0074
V60-0111
Field of operation Samochód osobowy
Release FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
SAE J 1703
EAN/GTIN 4046001448447
4046001339790

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę