MAXLIFE K-FR-SCHUTZ

VALVOLINE
MAXLIFE K-FR-SCHUTZ

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

MAXLIFE K-FR-SCHUTZ

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15842615
808502
Field of operation Samochód osobowy
Series MAXLIFE K-FR-SCHUTZ
EAN/GTIN 8710941013442

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę