KĂźhlerfrostschutz VA-013
 

VAICO
KĂźhlerfrostschutz VA-013

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

KĂźhlerfrostschutz VA-013

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.Numer użytkowy 12032723
V60-0164
Release VW G 13
EAN/GTIN 4046001581816

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę