Kühlerfrostschutz M40 Extra

MOFIN
Kühlerfrostschutz M40 Extra

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1,5 l Puszka   33,11 zł po Litr
49,67 zł
5 l Kanister   19,75 zł po Litr
98,73 zł

Szczegóły produktu

Kühlerfrostschutz M40 Extra

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M40 Extra - pasujący do pojazdów, w których wymagany jest płyn chłodniczy ze specyfikacją G40.

  • Długotrwała ochrona chłodnicy,
  • Wysokiej jakości koncentrat,
  • Mieszanka chroniąca przed zimnem 50: 50 -37°C
  • Nie zawiera nitrytu, aminy, fosforanu, boranu,
  • Kolor: fioletowy/liliowy
  • Specyfikacje: VW TL 774 G (Audi, Seat, Skoda, VW), MAN Si-OAT, MB-Freigabe 325.5
MOFIN M40 to preparat chroniący przed mrozem i korozją bazujący na glikolu etylenowym do stosowania w silnikach posiadających oraz nieposiadających stopu aluminium. Posiada bardzo dobre przenoszenie ciepła i nie zawiera nitrytu, aminy i fosforanu. Przed zastosowaniem MOFIN 40 powinien zostać rozcieńczony wodą.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M40 doskonale chroni wszystkie nowoczesne silniki, w szczególności bardzo obciążone, zawierające stop aluminium, przed mrozem, rdzą i przegrzaniem. Skutecznie zapobiega korozji oraz osadom w systemie chłodzenia. Posiada bardzo dobre właściwosci przenoszenia ciepła i nie zawiera nitrytu, aminy i fosforanu. Przed zastosowaniem MOFIN M4O musi być rozcieńczony wodą.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M40 znakomicie chroni wszystkie nowoczesne silniki, w szczególności silniki aluminiowe, poddawane wysokim obciążeniom, przed mrozem, rdzą i przegrzaniem. Skutecznie zapobiega korozji i osadom w układzie chłodzenia ze swoimi ważnymi komponentami, jak kanały chłodzenia w głowicy cylindra, blok cylindrowy, chłodnicę, pompę wodną i wymmienik ciepła.

MOFIN M40 spełnia następujące specyfikacje:

  • VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti TL 774-G
  • Freigabe für MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5

Tabela mieszania:

Ochrona przed mrozem do ok.

Udział preparatu

Udział wody

- 18° C

33%

67%

- 38° C

50%

50%


MOFIN M40 można składować w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturze do 30°C co najmniej 3 lata. Składowanie nie powinno jednak odbywać się w opakowaniach zawierających cynk ze względów ochronnych przed korozją.

Do preparatu MOFIN M40 ukazał się arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Wspólnoty Europejskiej 91/155/EWG. Przy obchodzeniu się z płynem chłodniczym MOFIN M40 należy przestrzegać niezbędnych środków ostrożności oraz środków związanych z higieną pracy, a także informacji i wskazówek zawartych w naszym arkuszu danych dotyczących bezpieczeństwa, związanych z postępowaniem z chemikaliami. Należy unikać kontaktu ze skórą.

MOFIN M40 to preparat w formie koncentratu, który bez problemu można mieszać z bieżącą wodą. Skoncentrowanie preparatu nie powinno wynosić poniżej 35%, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zbyt dużego rozwodnienia dodatków chroniących przed korozją. Również latem w chłodnicy musi być zawarta wystarczająca ilość płynu chłodniczego, aby zapewnić dobrą ochronę przed korozją i przegrzaniem. Należy przestrzegać zaleceń producenta samochodu, dotyczących stosowania!

Zdolność do mieszania preparatu MOFIN M40
Ponieważ już przy jednorazowym zastosowaniu w preparacie MOFIN M40 występują specjalne właściwości, jak poprawiona ochrona aluminium oraz długie zmienne interwały, nie zaleca się mieszania płynu z innymi płynami chłodniczymi.

MOFIN M40 jest kompatybilny z tradycyjnymi, nie zawierającymi oraz zawierającymi silikat płynami chłodniczymi.

MOFIN M40 powinien zostać zmieszany z wodą* przed wlaniem do układu chłodniczego w skoncetrowaniu od 33 do 50% zawartości. 

* Do przygotowania preparatu musi zostać użyta czysta, niezbyt twarda woda. Do zastosowania nie nadają się: Woda kopalniana, woda morska, woda słona, solanki i ścieki przemysłowe.
Wartości analityczne wody nie mogą przekroczyć następujących wartości granicznych:
Twardość wody: 0 do 20° dGH (0-3,6 mmol-l)
Zawartość chlorków: max. 100 ppm
Zawartość siarczanów: max. 100 ppm
Jeśli wartości analityczne wody przekraczają dopuszczalne wartości graniczne, należy ją w odpowiedni sposób oczyścić, np. poprzez zmieszanie miękkiej, destylowanej i całkowicie odsolonej wody. Zbyt wysoka zawartość chlorków lub siarczanów może zostać w ten sposób zredukowana.

Należy przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących stosowania produktu!

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 0150
0151
14813596
14813597
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4260348790025
4260304110867

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę