Kühlerfrostschutz M13

MOFIN
Kühlerfrostschutz M13

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1,5 l Puszka   34,99 zł po Litr
52,49 zł
5 l Pojemnik   23,72 zł po Litr
118,58 zł

Szczegóły produktu

Kühlerfrostschutz M13

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M13 - pasujący do pojazdów, w których wymagany jest płyn chłodniczy ze specyfikacją G13.

Preparat o długotrwałym działaniu przeciwko zamarzaniu MOFIN M13
stosuje się jako płyn służący do przekazywania ciepła w silnikach spalinowych.
Ciepło spalania zostaje oddane do płynu chłodniczego. Ciepło zostaje następnie odprowadzone przez chłodnicę do strumienia powietrza. Zapewnia on przez cały okres żywotności silnika niewymagającą częstej konserwacji ochronę przed mrozem i korozją wszsytkich elementów metalowych znajdujących się w silniku (łącznie z aluminium i stopami żelaza).

Preparat o długotrwałym działaniu przeciwko zamarzaniu MOFIN M13 nie zawiera nitrytu, aminy, fosforanów i boranów.
Spełnia wymagania następujących specyfikacji OEM:
VAG TL 774 G (G12++) und SCANIA TB 1451

Stosowanie:

Polecamy stosunek mieszania, z jakościowo dobrą zmiękczoną wodą wynoszący 1:1 (do -40°C). Poza tym zaleca się całkowicie opróżnić i opłukać chłodnicę, żeby zapewnić optymalne działanie wysokiej jakości dodatków, o ile wcześniej był stosowany tradycyjny płyn przeciw zamarzaniu. (Udział środka chroniącego przed mrozem nie może być niższy niż 33% i nie wyższy jak 70% objętości preparatu). 

Tabela mieszania: 


Odporność na mróz                     Udział preparatu                                        Udział wody

-22°C                                         33%                                                         67%

-30°C                                         40%                                                         60%

-40°C                                         50%                                                         50%


Preparat o długotrwałym działaniu przeciwko zamarzaniu MOFIN M13 zachowuje się neutralnie w stosunku do uszczelek wykonanych z gumy oraz do innych tworzyw sztucznych. Dzięki swojemu wysokiemu zakresowi temperatur wrzenia zapewnia podczas całorocznego stosowania efektywną ochronę płynu chłodzącego również przy największym obciążeniu i najwyższych temperaturach.

Preparat o długotrwałym działaniu przeciwko zamarzaniu MOFIN M13 można mieszać z większością produktów na bazie etandiolu (glikolu monoetylowego).

Zaleca się przestrzeganie przepisów producenta, dotyczących stosowania produktu!

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H361: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 0130
0131
14813594
14813595
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4260304110201

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę