Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

MOFIN
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M12+ - pasuje do pojazdów, do których wymagany jest płyn chłodniczy ze specyfikacją G12+.

  • Długotrwała ochrona przed zamarzaniem.
  • Koncentrat.
  • Mieszanka chroniąca przed zamarzaniem 50: 50 -37°C
  • Nie zawiera nitrytu, aminu, fosforanu i silikatu.
  • Kolor: filoetowy/liliowy.
  • Specyfikacje: VW TL 774 F (Audi, Seat, Skoda, VW), MAN 324 SNF, MB-Freigabe 325.3.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M12+ to idealny preparat przeciw korozji i zamarzaniu bazujący na etanodiolu (glikolu monoetylenowym) przeznaczony do silników nowej generacji chłodzonych wodą z lub bez stopu aluminium. Przy właściwym stosowaniu produkt ma działanie antykorozyjne: w samochodzie osobowym do 250.000 km, w samochodach ciężarowych do 500.000 km. 
Najpóźniej po 5 latach zaleca się powtórne napełnienie.

Preparat przeciwko zamarzaniu MOFIN M12+ nie zawiera nitrytu, aminy, fosforanu, boranów.

Zastosowanie:

Polecamy stosunek mieszania, z jakościowo dobrą zmiękczoną wodą wynoszący 1:1 (do -40°C). Poza tym zaleca się całkowicie opróżnić i opłukać chłodnicę, żeby zapewnić optymalne działanie wysokiej jakości dodatków, o ile wcześniej był stosowany tradycyjny płyn przeciwko zamarzaniu.

Tabela mieszania:

Odporność na zamarzanie

Udział preparatu

Udział wody

-12°C

25%

75%

-22°C

33%

67%

-27°C

40%

60%

-40°C

50%

50%

-56°C

60%

40%


Preparat przeciw zamarzaniu M12+ zachowuje się neutralnie względem uszczelek wykonanych z gumy i innych tworzyw sztucznych. Dzięki swojemu wysokiemu obszarowi wykonanemu z jedwabiu zapewnia efektywną ochronę dla płynu chłodniczego również przy największym obciążeniu i temperaturach.

Preparat przeciw zamarzaniu M12+ można mieszać z innymi produktami na bazie etandiolu (glikolu monoetylowego).

Preparat przeciw zamarzaniu M12+ przewyższa wymagania następujących międzynarodowych standardów: ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, JIS K 2234, NATO S 759.

Wymagania dotyczące jakości:

Produkt spełnia wymagania następujących specyfikacji OEM:
VAG TL 774 F, Mercedes MB 325.3, MAN 248, 324 (SNF) + B&W D 36 5600, Ford ESE M97B49-A, WSSM97B44- D + ESD M97 B49-A, GM 1899 M, US 6277 M + Fiat, Alfa Romeo, Opel GM QL130100, Volvo, Renault 41-01-001, Chrysler MS 9176, John Deere H24 B1 + C1, Mack 014GS 17004, Leyland Trucks
LTS 22 AF 10, Cummins 85T8-2 + 90T8-4

Zaleca się przestrzeganie przepisów producenta, dotyczących stosowania produktu!

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 0125
0126
0127
14813591
14813592
14813593
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4260304110140
4002845952151

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę