GLYSANTIN

1,5 l Pojemnik
63,70 zł

42,47 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P311: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P330: Wypłukać usta.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 13129371
57697985
Field of operation Samochód osobowy
Release BMW GS 94000
DQC CA-14
MB 325.0
TL 6850-0038/1
TL-774-C
TLV 035
TLV 23009 A
EAN/GTIN 4014348916158

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę