Quartz INEO First 0W-30
 

TOTAL
Quartz INEO First 0W-30

5 l Kanister
219,11 zł

43,82 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Quartz INEO First 0W-30

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15233067
183106
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA C1
ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Syntetyczny
EAN/GTIN 3425901029320

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę