High Performer

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

5 l Pojemnik   19,49 zł po Litr
97,47 zł
20 l Kanister   15,00 zł po Litr
300,06 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15490340
15490341
15490342
15490343
19079
19080
19081
19082
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A1
ACEA A5
ACEA B1
ACEA B5
API CF
API SN
Ford WSS-M2C 913-D
ILSAC-GF-3
ILSAC-GF-4
Renault RN 0700
Viscosity 5W-30
Characteristics Syntetyczny
EAN/GTIN 4032167190825
4032167190801
4032146719085
4032167190795

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę