High Performer

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   40,26 zł po Litr
40,26 zł
5 l Pojemnik   27,89 zł po Litr
139,46 zł
20 l Kanister   24,62 zł po Litr
492,31 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H360F: Może działać szkodliwie na płodność.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308: W PRZYPADKU narażenia lub styczności:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Uniwersalny
EAN/GTIN 4032167181243
4032167181205
4032167181229
4032167181212
4032167181236

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę