HIGH PERFORMER

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   36,21 zł po Litr
36,21 zł
5 l Pojemnik   24,05 zł po Litr
120,24 zł
20 l Kanister   20,19 zł po Litr
403,75 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15490315
15490316
15490317
15490318
15490319
18325
18326
18327
18328
18329
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA C2-12
FORD WSS M2C 950A
Viscosity 0W-30
EAN/GTIN 4032167183278
4032167183254
4032167183285
4032167183261
4032167183292

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę