HIGH PERFORMER
5W-40 Synthetik-MotorenĂśl

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   50,09 zł po Litr
50,09 zł
5 l Pojemnik   25,29 zł po Litr
126,45 zł
20 l Kanister   15,49 zł po Litr
309,73 zł
60 l Beczka   15,28 zł po Litr
916,73 zł
208 l Beczka   12,61 zł po Litr
2 623,32 zł

Szczegóły produktu

5W-40 Synthetik-MotorenĂśl

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15841968
15841969
15841977
15841980
15842019
16994
17010
17012
17018
17065
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SN
Fiat 9.55535-M2
GM-LL-B-025
MB 226.5
MB 229.3
Porsche A40
Renault RN 0700
Renault RN 0710
VW 502.00
VW 505.00
Viscosity 5W-40
Characteristics Techno synthesis
Series Synthetik-Motorenöl
EAN/GTIN 4051379516674
4051379516551
4051379517060
4051379516568
4051379516643

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę