HIGH PERFORMER
10W-60 60 Ltr.

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   65,28 zł po Litr
65,28 zł
5 l Pojemnik   40,41 zł po Litr
202,05 zł
20 l Kanister   30,36 zł po Litr
607,27 zł
60 l Beczka   30,02 zł po Litr
1 801,43 zł

Szczegóły produktu

10W-60 60 Ltr.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15841922
15841927
15842001
15842022
17089
17090
17097
17098
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SN
Viscosity 10W-60
Series 10W-60 60 Ltr.
EAN/GTIN 4051379516094
4051379516889
4051379517091
4051379516148

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę