HIGH PERFORMER
10W-40 Leichtlauf-MotorenĂśl

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   48,38 zł po Litr
48,38 zł
5 l Kanister   23,59 zł po Litr
117,93 zł
20 l Kanister   13,78 zł po Litr
275,62 zł
60 l Beczka   13,57 zł po Litr
814,41 zł
208 l Beczka   10,91 zł po Litr
2 268,62 zł

Szczegóły produktu

10W-40 Leichtlauf-MotorenĂśl

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15841924
15841933
15841941
15841964
15841995
17006
17008
17016
17046
17066
Field of operation Samochód osobowy
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
MB 229.1
VW 505.00
Viscosity 10W-40
Characteristics Olej o niskim tarciu
Series Leichtlauf-Motorenöl
EAN/GTIN 4051379516285
4051379516827
4051379516209
4051379516117
4051379516513

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę