10W-30 STOU

HIGH PERFORMER
10W-30 STOU

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

20 l Kanister   15,79 zł po Litr
315,86 zł
60 l Beczka   15,59 zł po Litr
935,15 zł
208 l Beczka   12,92 zł po Litr
2 688,39 zł

Szczegóły produktu

10W-30 STOU

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264: Dokładnie umyć ... po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Numer użytkowy 15841918
15841966
15842025
18053
18083
18085
Field of operation Maszyny leśne
Narzędzia ogrodowe
Traktor
Release ACEA E3
API GL4
API SF
Viscosity 10W-30
Series STOU
EAN/GTIN 4051379516056
4051379517121
4051379516537

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę