Valvoline

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
1 l Puszka   45,96 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
45,96 zł
1 l Puszka   53,03 zł po Litr
53,03 zł
5 l Pojemnik   39,87 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
199,37 zł
5 l Pojemnik   40,89 zł po Litr
204,47 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362: Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P364: I wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Gebrauchsnummern 15287047
15287073
866907
868206
EAN/GTIN 8710941020396
8710941019635

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę