VALVOLINE

20 l Kanister
1 293,77 zł

64,69 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287084
866927
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019789

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę