VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil 80W-90

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   62,75 zł po Litr
62,75 zł
5 l Pojemnik   37,08 zł po Litr
185,38 zł
20 l Kanister   27,79 zł po Litr
555,72 zł

Szczegóły produktu

Heavy Duty Axle Oil 80W-90

ValvolineTM GL-5 SAE 80W-90 to olej przekładniowy do aut osobowych, ciężarowych i autobusów. Wysokociśnieniowy olej przekładniowy nadaje się do stosowania w przekładniach i mechanizmie różnicowym, do których producent zaleca stsowanie oleju przekładniowego GL-5.

Olej przekładniowy Valvoline GL-5 oferuje zwiększoną ochronę oraz szeroki zakres temperatur smarowania przekładni i mechanizmu różnicowego.

Olej przekładniowy Valvoline GL-5 nadaje się do stosowania w przekładniach aut osobowych, małych aut dostawczych, samochodów ciężarowych oraz autobusów, w których producent poleca stosowanie oleju przekładniowego GL-5 z lepkością SAE 80W-90.

Nie nadaje się do stosowania w samoblokujących mechanizmach różnicowych.

Dopuszczenia/poziomy wydajności

  • API GL-5

Użytkowanie i zalety

  • Zwiększona ochrona: Zwiększona ochrona przed zużuyciem, również w trudnych warunkach.
  • Odporność na zarysowanie filmu: Wysokiej jakości oleje bazowe oraz w dużym stopniu wyważony system dodatków zmniejszają zarysowanie filmu smarnego, nawet po długotrwałym stosowaniu.
  • Wysokorozwinięte dodatki: Wysokorozwinięte dodatki chronią przed korozją, oksydacją, pienieniem oraz osadami.
  • Stała, stabilna lepkość: Zwiększone właściwości temperatury lepkości, również w bardzo niskich temperaturach. W dużej mierze stabilna lepkość z długotrwałymi zaletami uniwersalnego stosowania.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287103
15287104
15287105
866944
866945
868214
Field of operation Autobus
Ciężarówka
Samochód osobowy
Release API GL5
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941020471
8710941019895
8710941019901

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę