VAICO

1 l Puszka
55,48 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P263: Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.Numer użytkowy 12033470
V60-0227
Release API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
MAN 342 Typ-M1
MIL L-2105 C
MIL-L 2105 D
Mercedes-Benz 235.0
Volvo 97310
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4046001596032

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę