HYPOID (GL5) SAE 80W

LIQUI MOLY
HYPOID (GL5) SAE 80W

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Puszka   72,36 zł po Litr
36,18 zł
1 l Puszka   49,46 zł po Litr
49,46 zł

Szczegóły produktu

HYPOID (GL5) SAE 80W

Hypoidalny mineralny olej przekładniowy. Przeznaczony do pojazdów ze sprawdzoną technologią przekładniową. Gwarantuje największe bezpieczeństwo w bardzo ciężkich warunkach pracy. Zapewnia stabilny film smarny. Minimalizuje zużycie.

Zastosowanie:

Przeznaczony do najbardziej przeciążonych przekładni aut bez mechanizmu różnicowego o zwiększonym tarciu wewnętrznym, w szczególności do osi napędowych z zazębieniem hypoidalnym. Należy przestrzegać przepisów producenta pojazdu oraz prodcenta silnika.

Specyfikacje:

API GL5

MAN 342 Typ M1

MIL-L 2105 B

ZF TE-ML 17B

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P333: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 1025
12300931
12301074
1402
Release API GL5
MAN 342 Typ-M1
MIL-L 2105 B
ZF TE-ML 17B
Viscosity 80W
Characteristics Mineralny
EAN/GTIN 4100420014024
4100420010255

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę