LHM-PLUS

VALVOLINE
LHM-PLUS

1 l Puszka
73,99 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

LHM-PLUS

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15842458
VE15900
Field of operation Samochód osobowy
Characteristics Hydraulic Fluid
Series LHM-PLUS
EAN/GTIN 8710941495064

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę