HIGH PERFORMER

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   60,70 zł po Litr
60,70 zł
20 l Kanister   27,58 zł po Litr
551,68 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208: Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15490369
15490370
19084
19085
Field of operation Samochód osobowy
Release 1940 766
BMW 81 22 9 407 758
Ford, Fendt, Saab, Volvo, MAN M 3289
ISO 7308
MB 345.00
VW 52146 (G002 000)
ZF TE-ML 02K
Characteristics Syntetyczny
EAN/GTIN 4032167190856
4032167190849

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę