VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

5 l Pojemnik   42,73 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 4
213,65 zł
5 l Pojemnik   44,76 zł po Litr
223,79 zł
60 l Beczka   41,03 zł po Litr
2 462,05 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287067
15287068
867056
867057
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941020044
8710941020051

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę