VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   41,72 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
41,72 zł
1 l Puszka   55,14 zł po Litr
55,14 zł
20 l Kanister   30,97 zł po Litr
619,47 zł
208 l Beczka   29,63 zł po Litr
6 162,33 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287061
15287062
15287063
866925
866926
868209
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019772
8710941019765
8710941020426

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę