VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   47,04 zł po Litr
47,04 zł
20 l Kanister   24,60 zł po Litr
492,04 zł
208 l Beczka   23,09 zł po Litr
4 801,85 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287055
15287056
15287057
866911
866912
866913
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019673
8710941019666
8710941019659

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę